regulaminklubu

Regulamin sprzedaży Fit Klubu platformy „Uczymy Fit”

Poniżej znajdziesz regulamin dotyczący zamówienia Fit Klubu dostępnego na stronie www.uczymyfit.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail biuro@uczymyfit.pl.

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Klub – usługa edukacyjna w ramach klubu on-line pt. “Fit Klub”, którego twórcą jest Sprzedawca,
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Operator Płatności – system płatności internetowej tpay.com (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu), szczegółowe warunki korzystania z tej usługi dostępne pod adresem https://tpay.com/regulaminy-i-umowy, oraz system płatności internetowej PayPal, szczegółowe warunki korzystania z tej usługi dostępne pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.uczymyfit.pl/regulaminklubu
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.uczymyfit.pl,
Sprzedawca – Jacek Bilczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fit w Praktyce Jacek Bilczyński”, ul. Królowej Jadwigi 13/27, 11-500 Giżycko, NIP: 6372056224,
Panel Użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa przez Sprzedawcę pozwalająca Kupującemu utworzyć indywidualne konto na stronie https://www.uczymyfit.pl.
Pakiet Klubu – dostęp do Klubu jest możliwy poprzez wybór jednego z dwóch dostępnych pakietów – Pakiet Klub lub Pakiet Vip.

§ 2
Postanowienia wstępne
Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Klubu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wykładów, webinarów i publikacji elektronicznych.
Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Do korzystania z Klubu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@uczymyfit.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3
Prawa własności intelektualnej
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Klub stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Klubu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Klubu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup Klubu
Członkami klubu mogą zostać jedynie kobiety.
W celu zakupu Klubu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
wybrać wariant pakietu Klubu spośród dostępnych na Stronie,
kliknąć w przycisk „Zamów”,”Przejdź do kasy”,
wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Klub jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Klub.
Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Klubu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Po dokonaniu płatności Kupujący na podany w formularzu zamówienia adres e-mail otrzyma fakturę VAT za poczyniony zakup.
Warunkiem uruchomienia Klubu jest zgłoszenie się określonej przez Sprzedawcę minimalnej liczby osób uczestniczących w danej edycji Klubu.
W przypadku braku w dniu 18.05.2020 r. wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w Klubie , Sprzedawca ma prawo odwołać otwarcie Klubu i świadczeń z nim związanych. W takim przypadku Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Kupującym Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej. Oświadczenie zostanie wysłane do Kupującego na adres jego poczty elektronicznej, w dniu planowanego otwarcia Klubu.
W przypadku złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej uważa się taką umowę za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu w terminie 7 dni całą otrzymaną cenę w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej.

§ 5
Udostępnienie zawartości Klubu
Zakupiony pakiet Klubu zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: przez Panel Klienta na stronie https://www.uczymyfit.pl
Zakupiony pakiet Klubu zostanie udostępniony Kupującemu w następującym terminie: 
z dniem 20.05.2020 r.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy
Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Odpowiedzialność za wady
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Klub wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Klub ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Klubu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.uczymyfit.pl.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Pozostałe postanowienia
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.05.2020 roku.
Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Copyright © 2019 Jacek Bilczyński | UCZYMYFIT.PL 
Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt